Aipa

“Ageing in place”, that is what most seniors hope to do. But for many of them, this is currently not possible. Which conditions need to be met in terms of infrastructure and social aspects in order to allow people to age in their own everyday surroundings? This is what we wanted to find out, together with the platform AIPA (ageing in place Aalst).

  • Winner Henry Van De Velde Award Design Research 2016
  • Aalst

Room for improvement

Most senior citizens are very attached to their own house, their neighbors, their neighborhood, and above all their independence. When they have to move, they face a big adjustment, often followed by sadness and loneliness. But there is another way of approaching assisted living. The AIPA project focuses on countering social isolation and ensuring affordable housing and care, paying special attention to socially disadvantaged populations.

20161121-aipa-img_9

Cocreative

The main objective of this project was to find out what an assisted living area could look like and how the city of Aalst could position itself as a leader in terms of social services. This research is meant to lead to a number of short-term and long-term solutions to further refine the concept of the ideal assisted living environment. Together with the city of Aalst, we chose a service design approach, allowing us to generate ideas and solutions in a cocreative setting. We organized workshops with residents, health care providers, city employees and entrepreneurs. By using different methods in each workshop, we stimulated the participants to generate more ideas. And by building onto the results of each previous session, the general direction was gradually outlined.

20161121-aipa-img_7
20161121-aipa-img_10
20161121-aipa-img_6
20161121-aipa-img_5

Mobility

During the first two sessions on the setup of green areas, central advisory services and stimulating an active community feeling in the neighborhood, health care providers indicated that mobility was an issue in Aalst. We did an experiment with GPS trackers so as to map existing conflicts as well as the most efficient routes. This allowed us to conclude that the problem wasn’t so much in the routes and transport, but the heart of the issue was in finding a parking space.

Facilities

For the next session, we took stock of the current facilities and their location. Several facilities were clustered and we looked at which facilities were missing in which areas, and where new facilities could be set up. In the last session, we continued building on this, in order to establish a definition of “an adaptive assisted living area”, a neighborhood that offers custom-made infrastructure, care and services, regardless of the (temporary) needs of the residents and the stage of life they are in.

20161121-aipa-img_3
20161121-aipa-img_4

Test projects

Based on the results of this exercise, a number of ideas were selected and implemented as test projects: a pop-up meeting place, the care bicycle (taxi), a parking card for health care providers and a social representative to serve as contact person for social and care-related issues in a new housing development in Aalst.

Aalst, a town that cares

section001-aipa-banner
section002-aipa-banner
section003-aipa-banner
section004-aipa-banner-v4
section005-aipa-banner-v4
section006-aipa-banner-v4
section006-copy-aipa-banner-v4
ezd

"In 2016 our work was awarded with a Henry Van De Velde Award in the Design Research category."

~Henry Van De Velde Award '16

Aipa

“Ageing in place”, of simpelweg thuis blijven wonen, dat is wat de meeste senioren wensen, maar voor velen is het momenteel niet mogelijk. Welke infrastructurele, sociale en maatschappelijke voorwaarden moeten ingevuld worden om wel te kunnen "ouder worden in de eigen leefomgeving"? Dat wilden we samen met het platform AIPA (ageing in place Aalst) onderzoeken.

  • Winner Henry Van De Velde Award Design Research 2016
  • Aalst

Alles kan beter

De meeste ouderen zijn erg gehecht aan hun eigen huis, hun buren, hun wijk, en bovenal hun zelfstandigheid. Wanneer ze moeten verhuizen, is de aanpassing erg groot, en gaat die vaak gepaard met verdriet en eenzaamheid. Maar aangepast wonen kan ook anders. In het AIPA project ligt de focus op het tegengaan van vereenzaming en op de betaalbaarheid van wonen en zorg, met bijzondere aandacht voor sociaal zwakkere doelgroepen.

20161121-aipa-img_9

Cocreatief

Het grote doel van dit project was om te onderzoeken waaruit een woonzorgwijk kan bestaan en hoe Aalst zichzelf kan positioneren als dé zorgstad bij uitstek. Dit onderzoek moet dan tot een aantal korte- en langetermijnoplossingen leiden die kunnen bijdragen tot de verdere verfijning van een ideale woonzorgomgeving. Samen met de stad Aalst kozen we een service design aanpak, om in een cocreatieve setting ideeën en oplossingen te genereren. We organiseerden workshops met bewoners, zorgverstrekkers, stadsmedewerkers en ondernemers. Door in iedere workshop andere methodes te gebruiken, stimuleerden we de deelnemers bij de ideegeneratie. Door telkens verder te bouwen op de resultaten van de vorige sessies, werd gaandeweg de richting bepaald.

20161121-aipa-img_7
20161121-aipa-img_10
20161121-aipa-img_6
20161121-aipa-img_5

Mobiliteit

Tijdens de eerste twee sessies over groenvoorziening, centrale adviesverlening en het stimuleren van het actief wijkgevoel in de buurt, gaven zorgverstrekkers aan dat mobiliteit in Aalst een probleem was. We deden een experiment met GPS trackers en konden zo de effectieve routes en conflicten in kaart brengen. Hierdoor zagen we dat de routes en het vervoer niet zo zeer problematisch waren, maar dat de kern van het probleem zat in het vinden van parkeerplaatsen.

Voorzieningen

Voor de volgende sessie maakten we een inventaris van de huidige voorzieningen en hun locatie. Zo werden de verschillende voorzieningen geclusterd, werd gekeken welke er waar ontbreken en waar nieuwe voorzieningen ingeplant kunnen worden. In de laatste sessie bouwden we daarop verder om zo te resulteren in een definitie van “een woonzorgwijk als meegroeiwijk”, een wijk die ongeacht de levensfase en (tijdelijke) noden van de inwoners steeds infrastructuur, zorg en diensten op maat biedt.

20161121-aipa-img_3
20161121-aipa-img_4

Testprojecten

Uit de resultaten van dit traject werden een aantal ideeën geselecteerd die als testprojecten geïmplementeerd werden: een pop-upontmoetingsruimte, de zorgfiets(taxi), een parkeerkaart voor zorgverstrekkers en een sociale syndicus als aanspreekpunt voor sociale en zorggerelateerde zaken in een nieuwbouwproject in Aalst.

Aalst, stad met zicht op zorg

section001-aipa-banner
section002-aipa-banner
section003-aipa-banner
section004-aipa-banner-v4
section005-aipa-banner-v4
section006-aipa-banner-v4
section006-copy-aipa-banner-v4
ezd

"In 2016 werd ons werk bekroond met een Henry Van De Velde Award in de categorie Design Research."