Shopcontroller

Due to the size of their store network, standby power and the occasional human error, large retail chains often have to deal with considerable wastage of energy. Together with Sumi, previously called Domotic Lounge, we developed a cross-platform application which monitors energy consumption, communicates any wasting and immediately takes action by automatically controlling the devices (heating, air-conditioning, lights, etc.). Energy management was never easier.

  • OVAM ECO Design Award PRO 2015 nominatie
  • Client: SUMI
  • www.shopcontroller.be
shopcontroller_intro_overview
mealbutler_intro_top
shopcontroller_intro_kantoor

Saving time, money and energy

A few Belgian retailers asked Sumi to develop a tool to allow them to control the lights and heating in their outlets from their head office. Together, we developed an intelligent and user-friendly management system that saves retailers a good deal of money, time and energy.

2_shopcontroller_energieverspilling_shoppincenter

Strategic value

In order to allow central operation of heating and lighting, Sumi made a physical link between the retail outlets and the head office. This link comes with a simple web interface to control the various techniques. When we talked to potential clients in order to make this interface more user-friendly, we found that in fact, people weren’t looking for a set of remote control switches but what they needed was a complete energy management system. Thanks to this insight, Sumi was able to turn a strategic corner and optimize the Shopcontroller business model, consequently offering its clients unique advantages.

2_Shopcontroller_GIF_Map

Big Brother with buttons

Shopcontroller is so much more than just a remote control. It’s a multi-site energy management system giving facility managers or executives an overview of the energy consumption in each of their stores. Thanks to real-time monitoring of electricity, gas, water, temperature, light, etc., they can manage the consumption and quickly and efficiently adjust it whenever necessary. And all of this is done in one central web application. Big Brother is watching the energy!

Different, but still the same

By framing the interface based on daily periods and clocks instead of techniques, managing the energy consumption is done in a user-friendly way, even if the different outlets use different devices. Entering holidays and exceptions, drawing up, changing or copying weekly schedules, it’s all extremely easy to do, for all of the outlets.

2_Shopcontroller_GIF_2

”In some stores, we’re already using 30% less energy! E5 mode”

~E5 Mode

2_shopcontroller_dashboard

A smart system

Thanks to real-time monitoring, the consumption of electricity, gas and water is indicated on one dashboard. Error notifications and defects that are invisible or go unnoticed are immediately pointed out. Automatic analyses give the necessary information in order to adjust the consumption where possible, as well as detect abnormal highs and lows. This way, this smart management system determines the most energy-efficient configuration for every store and at any time.

All benefits

Thanks to the Shopcontroller, retailers use 25% less energy on average. The system can be deployed in the entire retail network, without any renovation costs and the investment pays for itself in an average of 3 years. Those are impressive numbers. The Shopcontroller concept can also be useful for groups of schools, large companies, social housing and the health care sector.

2_shopcontroller_analyse
henry-vandevelde-label-2012

“As part of the Henry Van De Velde Awards & Labels 2015, Shopcontroller was nominated for the OVAM ECO Design award PRO 2015 in January 2016.”

2_shopcontroller_postit

Cocreation

In order to make the service and accompanying interface as user-friendly as possible, we facilitated various cocreation- and covalidation sessions. In combination with interviews and user tests with the various stakeholders, the needs were clearly mapped.

Customer journey from A to Z

An extensive customer journey analysis allowed us to develop a concrete and workable model to test the new concept. In doing this, we not only focused on the use, but also mapped the entire interaction process: from the purchasing decision to the placement, use and maintenance. And we did this for all stakeholders.

sneuvelmodel2

Shopcontroller

Grote winkelketens krijgen door de grootte van hun filialennetwerk, sluimerverbruik en soms ook menselijke fouten, vaak te kampen met energieverspilling. In samenwerking met Sumi, voorheen Domotic Lounge, ontwikkelden wij een cross-platform applicatie die het energieverbruik bewaakt, verspillingen communiceert, en meteen actie onderneemt via een automatische sturing van de toestellen (verwarming, airco, verlichting, …).  Energiebeheer was nog nooit zo eenvoudig.

  • OVAM ECO Design Award PRO 2015 nominatie
  • Client: SUMI
  • www.shopcontroller.be
shopcontroller_intro_overview
mealbutler_intro_top
shopcontroller_intro_kantoor

Tijd, geld en energie besparen

Enkele Belgische retailers vroegen aan Sumi een tool te ontwikkelen om de verlichting en verwarming vanuit het hoofdkantoor te kunnen bedienen. Samen ontwikkelden we een intelligent en gebruiksvriendelijk beheersysteem dat retailers heel wat geld, tijd en energie bespaart.

2_shopcontroller_energieverspilling_shoppincenter

Een strategische meerwaarde

Om de verlichting en de verwarming centraal te kunnen bedienen, maakte Sumi een fysieke koppeling tussen de winkelketens en het hoofdkantoor. Bij deze koppeling hoort een eenvoudige webinterface om alle technieken aan te sturen. Toen we met potentiële klanten gingen praten om die interface gebruiksvriendelijker te maken, stelden we vast dat men eigenlijk niet zat te wachten op een set schakelaars op afstand, maar wel op een volledig energiebeheersysteem. Dankzij dit inzicht kon Sumi een strategische bocht maken, het business model van de Shopcontroller optimaliseren en zijn klanten unieke voordelen bieden.

2_Shopcontroller_GIF_Map

Big Brother met knopjes

Shopcontroller is veel meer dan een afstandsbediening. Het is een multi-site energie management systeem waarmee facility managers of directie een zicht krijgen op het energieverbruik in elk van hun filialen. Dankzij real-time monitoring van o.a. elektriciteit, gas, water, temperatuur en licht kunnen ze het verbruik beheren en waar nodig snel en efficiënt bijsturen. En dat allemaal via één centrale webtoepassing. Big Brother is watching the energy!

Overal anders, overal hetzelfde

Door de interface op te bouwen rond dagdelen en klokken in plaats van technieken, wordt het beheer van het energieverbruik gebruiksvriendelijk, ook al worden in de verschillende vestigingen andere toestellen gebruikt. Feest- en uitzonderingsdagen ingeven, weekschema’s maken, aanpassen of kopiëren, het is allemaal uiterst eenvoudig, voor alle filialen.

2_Shopcontroller_GIF_2

"In sommige winkels hebben wij ondertussen al een energiebesparing van 30% gerealiseerd!"

~E5 Mode

2_shopcontroller_dashboard

Een slim systeem

Dankzij real-time monitoring wordt het verbruik van elektriciteit, gas en water op één dashboard weergegeven. Foutmeldingen en onzichtbare of onopgemerkte defecten worden direct gesignaleerd. Automatische analyses geven de nodige informatie om het verbruik waar mogelijk bij te sturen en ook abnormale pieken en dalingen te detecteren. Zo bepaalt dit slimme beheersysteem voor elk filiaal en op elk moment de meest energie-efficiënte configuratie.

Niets dan voordelen

Dankzij de Shopcontroller verbruiken retailers gemiddeld 25% minder energie. Het systeem kan zonder verbouwingskosten onmiddellijk in heel het filialennetwerk ontplooid worden en de investering betaalt zichzelf na gemiddeld 3 jaar terug. Dat zijn knappe cijfers. Het concept van Shopcontroller kan ook nuttig zijn voor o.a. scholengroepen, grote bedrijven, sociale woningbouw en de zorgsector.

2_shopcontroller_analyse
henry-vandevelde-label-2012

"In het kader van de Henry Van De Velde Awards & Labels 2015 werd de Shopcontroller in januari 2016 genomineerd voor de OVAM ECO Design award PRO 2015."

2_shopcontroller_postit

Cocreatie

Met het oog op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke service en bijhorende interface, faciliteerden we diverse cocreatie- en covalidatiesessies. In combinatie met interviews en gebruikerstesten met de diverse stakeholders werden de noden duidelijk in kaart gebracht.

Customer journey van A tot Z

Een uitgebreide customer journey analyse zorgde voor een concreet werkbaar model waaraan het nieuwe concept getoetst kon worden. Hierbij werd niet enkel op het gebruik gefocust. We brachten het volledige interactieproces in kaart: van aankoopbeslissing en plaatsing tot gebruik en onderhoud, en dit voor alle stakeholders.

sneuvelmodel2