Dynamische apotheek

De Sollie apothekers zijn een gekende apothekersgroep. Met 3 apotheken in Antwerpen, Kapellen en Wilrijk en hun alom gekende huisgemaakte, homeopathische producten zijn ze een gevestigde waarde. De eigenaars wilden hun 3de apotheek te Wilrijk verbouwen, uitbreiden en laten voldoen aan de hedendaagse visie van een toekomstgerichte apotheek.

  • Client: Sollie Apothekers
  • www.sollie-apothekers.be
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele

Rust in de veelheid

Het concept vertaalde zich in een niet-alledaagse ruimte met een retrokantje. Dankzij de lambrisering in het donkergroene ‘soft touch’ laminaat, die doorheen de apotheek en het meubilair loopt, straalt de apotheek uniformiteit uit. Kasten die wegvallen in een wand zorgen voor rust tussen de veelheid aan producten.

Shopbeleving

Op maat gemaakte product displays die de tussenruimte opvullen hebben naast een esthetische vooral een commerciële impact. De verschillende hoogtes in het meubel zorgen voor productdifferentiatie en voor dynamiek doorheen de ruimte.

Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele

Op maat

Vermits we de leggers in de kast zo fijn mogelijk wilden houden, en we deze niet wilden ontsieren met de standaard kunststof communicatie, hebben we op maat ontworpen communicatie voorzien per legger. Op die manier blijft de esthetische waarde behouden en kan de apotheker vrij communiceren per schap.

Extra licht en lucht

Ramen tot tegen de vloer vergroten de apotheek en zorgen voor veel daglicht alsook een uitzicht op de sobere maar prachtige binnentuin. Ook het lab maakten we transparant om het ambachtelijke werk van de apotheker in de kijker te zetten, maar ook om de doorzichten in de apotheek zo optimaal mogelijk te benutten.

Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele

Atypische apotheek

Het gebruik van fineer in het maatwerk biedt de apotheek een unieke, warme uitstraling en doorbreekt dit het typische beeld van ‘de witte steriele ruimte’ die we vaak terugvinden in deze sector.

Producten in de kijker

De schuin geplaatste kasten zorgen ervoor dat de klant recht op de producten afloopt waardoor men direct ziet welk assortiment er wordt aangeboden. Het deel van de kast dat zich aan de keerzijde bevindt, bevat de stock en uitlopers van het aangeboden assortiment.

Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...

Sollie Pharmacies Wilrijk

Sollie pharmacies are a widely known pharmacy group. With 3 pharmacies in Antwerp, Kapellen and Wilrijk and their well-known homemade homeopathic products, they are an established institution. The owners wanted to renovate and expand their third pharmacy in Wilrijk so that it meets the modern vision of a future-oriented pharmacy.

  • Client: Sollie Pharmacies
  • www.sollie-apothekers.be
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele

Peaceful multitude

The concept translated into an unusual space with a retro edge. Thanks to the paneling in dark green "soft touch" laminate, which runs through the pharmacy and the furniture, the pharmacy radiates uniformity. Cabinets that disappear into the wall give a sense of peace among the multitude of products.

Shop experience

Tailor-made product displays that fill the gaps have an aesthetic but most importantly also a commercial impact. The different heights in the furniture ensure product differentiation and dynamics throughout the room.

Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele

Customization

Since we wanted to keep the shelves in the cupboard as slim as possible, and we did not want to disfigure them with standard plastic communication, we provided custom-designed communication for each shelf. In this way, the aesthetic value is preserved and the pharmacist can communicate freely on each shelf.

More light and air

Floor-to-ceiling windows enlarge the pharmacy and provide plenty of daylight as well as a view of the simple but beautiful inner garden. We also made the lab transparent, as a way to put the traditional work of the pharmacist in the spotlight, but also to use the views into the pharmacy as optimally as possible.

Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele

Atypical pharmacy

The use of veneer in the custom-made furnishings offers the pharmacy a unique, warm appearance and challenges the typical image of “the white sterile space” that usually dominates this sector.

Products in the spotlight

The slanted cabinets ensure that customers will walk right towards the products, so that they can immediately see which range is being offered. The part of the cupboard that is on the reverse side contains the stock and any remaining items from the previous range.

Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele
Fotografie © Olivier Van Daele

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...