IoT Design Kit

Te vaak starten Internet of Things en andere innovatieprojecten vanuit een pure technologische focus. Er is nood aan cross-disciplinair denken en samenwerking tussen business, IT, engineering, ... Daarom werkte Studio Dott aan een set van tools om het samenwerken, uitdenken, expliciteren en concretiseren van IOT-oplossingen gerichter en eenvoudiger te maken. Vanaf nu kunnen jullie onze IoT Design Kit inzetten.

  • iotdesignkit.studiodott.be

De IoT Design Kit is een handige set van tools voor het exploreren en het definiëren van Internet of Things-oplossingen

Alweer een nieuwe toolkit?!

Tot nog toe was er een tekort aan relevante tools die innovatieteams ondersteunen bij het ontwikkelen van internetgeconnecteerde oplossingen. We zien steeds vaker een verschuiving van ontwerptrajecten - die enkel “fysiek” of “digitaal” zijn - naar producten en diensten die beide facetten nauw integreren. Deze behoefte aan nieuwe tools was de start voor een onderzoekstraject en professioneel doctoraat. Tijdens dit onderzoek hebben we kunnen testen en experimenteren binnen verschillende business-contexten om op zoek te gaan naar de meest optimale en zinvolle aanpak.

IoT workshop material
IMG_5784

Cocreatie als sleutel

Bij Studio Dott geloven we dat impact en creativiteit ontstaan wanneer mensen vanuit verschillende disciplines samenwerken en creëren. Met de verschillende tools van de IoT Design Kit zorgen we voor een gedeelde taal die zich niet richt op de technische aspecten. Mensen vanuit zakelijke, creatieve of technische disciplines kunnen samen impactvolle IoT oplossingen bedenken, creëren en ontwikkelen.

Modulair en flexibel

Elk element van de Design Kit kan op zichzelf gebruikt worden als alleenstaande oefening of teams kunnen een volledig ideegeneratie-, creatie- en validatieproces van A tot Z doorlopen.

Zo zijn er 4 invalshoeken gedefinieerd als startpunt om de toolkit gericht toe te passen. Je kan de toolkit inzetten vanuit:

  • een nog niet-geconnecteerd product
  • een specifieke technologie
  • een idee dat je wil toetsen
  • een probleem of uitdaging die je wil oplossen
IMG_5649

Wat kan je verwachten van de Design Kit?

Door de verschillende onderdelen van de IoT Design Kit toe te passen, zijn bedrijven en teams in staat om hun IoT-strategie te bepalen, ideeën te generen, concepten te creëren en te evalueren. Gedeelde en betere inzichten, een duidelijk overzicht van het doorlopen proces, een mapping van de toekomstige oplossing en concreet uitgewerkte ideeën,... dit zijn maar enkele van de resultaten die mogelijk gemaakt worden door de Design Kit.

verzameling foto

Wetenschappelijk onderbouwd

De toolkit is de praktische implementatie van een nog lopend academisch onderzoeksproject met de steun van VLAIO Baekeland . Het onderzoek spitst zich toe op het beter begrijpen van en grip krijgen op het ontwerpproces van digitaal en fysiek geïntegreerde producten.

Het Baekeland onderzoeksproject is een samenwerking tussen Studio Dott, Mintlab (KU Leuven) en de faculteit ontwerpwetenschappen (UAntwerpen). Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de IoT Design Kit een sterke theoretische en wetenschappelijk geverifieerde basis heeft. De combinatie van de wetenschappelijke basis en onze praktijkgebaseerde ontwerpexpertise zorgt voor een unieke toolkit. De wetenschappelijke onderbouw zorgt er bovendien voor dat Studio Dott in een niet-commerciële context actief kan bijdragen aan de toekomst van het vakgebied.

IMG_5776

Benieuwd naar wat IoT voor jouw bedrijf kan betekenen?

Of wil je gewoon wat meer informatie?
Aarzel niet om ons te contacteren!

IoT Design Kit

All too often, Internet of Things and other innovation projects start from a purely technological focus. There is a need for more cross-disciplinary thinking and collaboration between business, IT, engineering, etc. That is why Studio Dott developed a set of tools that can simplify and guide the efforts of those who want to collaborate and devise, elaborate and crystallize IoT solutions. Our IoT Design Kit is now ready for you to use.

  • iotdesignkit.studiodott.be

The IoT Design Kit is a useful set of tools to help you explore and define Internet of Things solutions

Do we need another toolkit?!

Until now, there has been a shortage of relevant tools that support innovation teams in developing internet-connected solutions. We are increasingly seeing a shift from design processes - which are either “physical” or “digital” - to products and services that closely integrate both aspects. It is this need for new tools that has lead to a research process and a professional doctorate. During this research, we were able to test and experiment in different business contexts in order to find the most optimal and meaningful approach.

IoT workshop material
IMG_5784

Co-creation is key

At Studio Dott, we believe that impact and creativity arise when people from different disciplines work together and create together. The various tools in the IoT Design Kit provide a shared language that does not focus on the technical aspects. This allows people from business, creative or technical disciplines to work together, to devise, create and develop impactful IoT solutions.

Modular and flexible

Each element of the Design Kit can be used on its own as a stand-alone exercise or teams can go through the entire idea generation, creation and validation process from A to Z.

We have defined 4 perspectives as a possible starting point for a goal-oriented application of the toolkit. You can use the toolkit to start from:

  • a product that is not yet connected
  • a specific technology
  • an idea that you want to test
  • a problem or challenge that you want to solve
IMG_5649

What can the Design Kit do for you?

By applying the different parts of the IoT Design Kit, companies and teams can define their IoT strategy, generate ideas, create and evaluate concepts. Shared insights and improved insights, a clear overview of the completed process, a mapping of the future solution and tangible detailed ideas,... these are just a few of the results made possible by the Design Kit.

verzameling foto

Scientific basis

This toolkit is the practical implementation of an ongoing academic research project with the support of VLAIO Baekeland. The research focuses on finding ways to understand and get a grip on the design process of digitally and physically integrated products.

The Baekeland research project is a collaboration between Studio Dott, Mintlab (KU Leuven) and the faculty of design sciences (UAntwerpen). Thanks to this collaboration, the IoT Design Kit has a strong theoretical and scientifically verified foundation. The combination of this scientific foundation and our practice-based design expertise has resulted in a unique toolkit. The scientific basis has also made it possible for Studio Dott to actively contribute to the future of this field in a non-commercial context.

IMG_5776

Want to find out what IoT can do for your company?

Or would you just like some more info?
Don’t hesitate to contact us!