Duurzaam en modulair bouwen

SAM is een nieuwe, revolutionaire methode om nutsvoorzieningen te installeren in appartementen. Met SAM, de Slimme Aanpasbare Module, kaapt de jonge startup Bao Living onmiddellijk de Henry Van de Velde Award 2019 weg.

De samenwerking tussen Benjamin Eysermans, Axel van der Donk en Studio Dott startte als mentorschap van een studentenproject met de insteek: hoe kan de bouw ecologischer? Samen legden we de focus op modulair bouwen en bleven we schaven aan het concept tot het product marktwaardig was. Wanneer Benjamin en Axel na hun afstuderen de start-up Bao Living oprichten om hun project in de markt te zetten, wordt Studio Dott ingeschakeld als allround creatieve ontwerp- en adviesstudio.

We schreven mee aan het business plan, creëerden het ontwerp, hielpen met de zoektocht naar technische partners, ontwikkelden het eerste prototype, werkten alle modules uit tot in de details en zetten het volledige CAD-model om naar een eenvoudig te gebruiken configurator.

  • Henry van de Velde Award 19
  • Client: BAO Living
  • www.baoliving.com
BaoLiving _31
BaoLiving _24
BaoLiving _28

"Nu steeds meer mensen in steden wonen en de wooneenheden onvermijdelijk steeds kleiner worden, is er nood aan oplossingen om sneller, betaalbaarder en duurzamer te kunnen bouwen."

~Bao Living.

Dit is SAM

SAM bundelt alle nutsvoorzieningen in één module. Verwarming, water, elektriciteit, ventilatie en domotica, het zit er allemaal in. Zowel de toestellen, de leidingen als de contactpunten.

Opbouw

Als centrale unit voorziet SAM iedere ruimte van de nodige functionaliteit en worden de nutsvoorzieningen niet langer verwerkt in de muren en vloeren. Dit bespaart niet enkel materiaal, maar zorgt er ook voor dat SAM in slechts 3 dagen geïnstalleerd kan worden.

BaoLiving _58
BaoLiving _5
BaoLiving _12
BaoLiving _8
BaoLiving _12
BaoLiving _9

Modulair maatwerk

SAM heeft geen vaste opstelling, maar past zich aan de ruimte aan. Er zijn 18 verschillende kasten waar de architect mee kan spelen en schuiven om de ideale configuratie te ontwerpen.

BaoLiving _60
BaoLiving _3
BaoLiving _47
BaoLiving _17
BaoLiving _35

1:1

Om hun verhaal kracht bij te zetten investeerde Bao Living in maar liefst 3 SAM prototypes op ware grootte. Dit was meteen ook de ideale manier om het ontwerp te toetsen en te optimaliseren voor geautomatiseerde productie.

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...

Innovation in construction

SAM is a new, revolutionary method for installing utilities in apartments. With SAM, the Smart Adaptable Module, the young startup Bao Living instantly snapped up the Henry Van de Velde Award 2019.

The collaboration between Benjamin Eysermans, Axel van der Donk and Studio Dott started through the mentoring of a student project based on the question: how can we make construction more ecological? Together, we focused on modular construction and we continued to work on the concept until the product was marketable. After their graduation, Benjamin and Axel launched the Bao Living startup to put their project on the market, and called in Studio Dott as an all-round creative design and advice studio.

We contributed to the business plan, created the design, helped in the search for technical partners, developed the first prototype, developed all the modules to the last detail and converted the full CAD model to an easy-to-use configurator.

  • Henry van de Velde Award 19
  • Client: BAO Living
  • www.baoliving.com
BaoLiving _31
BaoLiving _24
BaoLiving _28

“Since more and more people live in cities and housing units are inevitably getting smaller, we need to find solutions for faster, more affordable and more sustainable construction.”

~Bao Living.

This is SAM

SAM bundles all utilities in one module. Heating, water, electricity, ventilation and home automation, it's all covered. That includes the devices, the pipes and wiring, and the contact points.

Composition

As a central unit, SAM gives every space the necessary functionality, while the utilities are no longer incorporated into the walls and floors. This not only saves material, but also makes it possible for SAM to be installed in just 3 days.

BaoLiving _58
BaoLiving _5
BaoLiving _12
BaoLiving _8
BaoLiving _12
BaoLiving _9

Modular customization

SAM doesn’t have a fixed setup, but adapts to the space at hand. There are 18 different cabinets for the architect to play with and slide around to design the ideal configuration.

BaoLiving _60
BaoLiving _3
BaoLiving _47
BaoLiving _17
BaoLiving _35

1:1

To promote their story, Bao Living invested in no fewer than 3 full-size SAM prototypes. This was also the ideal way to test and optimize the design for automated production.

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...